STAROSTLIVOSŤ O ĽUDSKÉ ZDROJE

Hmotná stimulácia
• stabilný motivačný systém odmeňovania umožňujúci mzdový rast,
• zdravotný príplatok, ak zamestnanec nebol v celom kalendárnom roku PN,
• odmeny pri pracovných a životných jubileách,
• návratná bezúročná výpomoc zamestnancovi v rámci sociálnej výpomoci,
• nenávratná sociálna výpomoc zamestnancovi v prípade úmrtia rodinného príslušníka,
• príspevok zamestnávateľa pri doplnkovom dôchodkovom sporení, 

Nehmotná stimulácia
• vstupné lekárske prehliadky pre nových zamestnancov,
• preventívne lekárske prehliadky u profesií stanovených vnútropodnikovými predpismi,
• raz ročne rekondičný pobyt v kúpeľnom zariadení
• návšteva kultúrnych a športových podujatí s využitím príspevku zo sociálneho fondu,
• možnosť telovýchovných aktivít v prenajatých športových zariadeniach,
• individuálne benefity nehmotnej stimulácie v závislosti od funkcie, ktorú zamestnanec 
  zastáva.